45 GADI “ZVAIGŽŅOTAJĀ DEBESĪ”

195821.augustā “ZVAIGŽŅOTĀ DEBESS” (“ZvD”), Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Astrofizikas laboratorijas ilustrēts populārzinātnisks gadalaiku izdevums, nodota salikšanai. Redakcijas kolēģija: Andrejs Alksnis (atb. redaktora vietnieks), Ilga Daube, Jānis Ikaunieks (atb. redaktors), Linards Reiziņš (sekretārs) un Milda Zepe; Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība. Metiens 2000 eks., 52 lpp.1967atbildīgais redaktors Jānis Ikaunieks apbalvots ar PSRS valsts augstāko atzinības zīmi – Ļeņina ordeni par intensīvu zinātnes propagandas darbu (1969, rudens, 45, 8.lpp).1969PSRS Zinātņu akadēmijas Astronomijas padomes priekšsēdētājs PSRS ZA korespondētājloceklis Evalds Mustelis, apsveicot “ZvD” ar desmit gadu pastāvēšanu, ar nožēlu atzīmē šī izdevuma krievu dublikāta trūkumu, kas liedz plašam lasītāju pulkam iepazīties ar unikālajiem materiāliem, sevišķi par astronomijas vēsturi (pavasaris, 43, vāku 2.lpp.).1969ar rudens (45) laidienu atbildīgais redaktors Arturs Balklavs (pēc Jāņa Ikaunieka nāves 27.IV.1969).1971 – Vissavienības Zinību biedrību rīkotajā konkursā piešķirts Diploms “ZVAIGŽŅOTĀS DEBESS” 1970. gada izlaidumu autoru kolektīvam un redakcijai (1972, vasara, 56, vāku 3.lpp.).1979ar vasaras (84) numuru “ZvD” redakcijas kolēģija papildināta ar zinātniekiem ārpus ZA un LVU observatorijām: matemātiķi Andri Buiķi, fiziķi Edgaru Siliņu u.c. Pievienots saturs krievu un angļu valodā, dotas ziņas par autoriem (Pirmo reizi “Zvaigžņotajā Debesī”).1981ar pavasari (91) pievienots krāsu ielikums (4 lpp.).1981PSRS Kosmonautikas federācija par PSRS sasniegumu kosmiskās telpas pētījumos un apgūšanā propagandu Edgaram Mūkinam piešķīrusi Jurija Gagarina medaļu – “ZvD” rakstu autoram (1983/84, 102, vāku 3.lpp.).1983 – “ZVAIGŽŅOTAJAI DEBESIJ” piešķirta PSRS Tautas saimniecības sasniegumu izstādes bronzas medaļa (rudens, 101, vāku 3.lpp.).1986ar pavasari (111) “ZvD” kļuvis parakstāms žurnāls.1987tēlnieks Jānis Strupulis, Latvijas Astronomijas biedrības (LAB) biedrs, izveidojis piemiņas medaļu Jānim Ikauniekam (1987/88, 118, vāku 3.lpp.), kas 2002.gadā iedibināta kā LAB apbalvojums par īpašu ieguldījumu Latvijas astronomijas attīstīšanā un popularizēšanā.1990ar vasaras (128) laidienu sākas lasītāju ikgadējās aptaujas, kā rezultātā “ZvD” iegūst jaunas nodaļas Ierosina, Jautā lasītājs, nākamajos gados tiek rīkoti lasītāju rosināti pasākumi – saieti, ekskursijas.1991 – “ZvD” redakcijas kolēģijas locekļi aktīvi piedalās janvāra “barikāžu nedēļas” notikumos (rudens, 133, 57.-59.lpp.).1991 – “ZvD” sāk finansēt Latvijas Zinātnes padome, taču nepietiekamā apjomā, radusies nepieciešamība meklēt papildlīdzekļus. Tos pagaidām izdodas atrast IZM, pateicoties atsaucīgiem ministriem (Andrim Piebalgam, Jānim Vaivadam).1993ar ziemas (142) numuru līdzekļu taupības nolūkā “ZvD” atsakās no krāsu ielikuma.1994rudens (145) un ziema (146) izdoti ar Sorosa fonda “Latvija” atbalstu; atjaunots krāsu ielikums.199425.novembrī LZA kopsapulcē Arturs Balklavs-Grīnhofs ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli astronomijā (1994/95, 146, 69.lpp.).1995ziemas (150) numuru apmaksā Latvijas Zinātņu akadēmija (prezidents akad. Tālis Millers).199627. un 28. jūnijā ar Sorosa fonda “Latvija” materiālu atbalstu notiek Seminārs astronomijas, matemātikas un informātikas skolotājiem un “ZvD” lasītājiem. Semināra dalībnieki apmeklē Latvijas observatorijas Baldones Riekstukalnā un Ventspils rajona Irbenē, noklausās ZA un LU profesoru lekcijas, saņem ieteikumus un pieņem Aicinājumu par astronomijas mācīšanu skolās un astronomiska satura raidījumiem valsts radio un televīzijā (1997, pavasaris, 155, 34.-44.lpp.).1996ar rudeni (153) “ZvD” iznāk samazinātā formātā, tā tiek gatavota elektroniski, ko veic apgāds “Mācību grāmata”. Vasaras (152) numurs ir pēdējais, ko augstspieduma tehnikā izdod izdevniecība “Zinātne”.1996Dr.hab.math. Agnis Andžāns, redakcijas kolēģijas loceklis, apbalvots ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (1996/97, ziema, 154, 28.lpp.).1996Rihardam Kūlim, redakcijas kolēģijas loceklim, piešķirta Spīdolas balva (1997, pavasaris, 155, 17.lpp.).1997vasaras (156) laidiens ir pēdējais, kas iznāk ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Radioastrofizikas observatorijas (RO) emblēmu, ar rudeni (157) gadalaiku izdevumu izdod Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Universitātes (LU) Astronomijas institūts, kas izveidots uz LU iekļautās RO un LU Astronomiskās observatorijas bāzes (rudens, 157, 2.-5.lpp.).199712. un 13. septembrī grupa “ZvD” lasītāju kopā ar astronomijas skolotājiem apmeklē Etnokosmoloģijas centru un Molētu Astronomisko observatoriju (Lietuva), kur “ZvD” saieta dalībniekus uzņem pasaulē pazīstamākais lietuviešu astronoms profesors Vytautas Straižys. Lietuvā abās apmeklējuma vietās vērojama dziļa cieņa pret tautas pagātni un tautas senajām zināšanām (1997/98, 158, 77.-81.lpp).1997Mārtiņš Gills, “ZvD” redakcijas kolēģijas jaunākais loceklis, kļuvis par Latvijas Zinātņu akadēmijas prēmijas laureātu augstskolu studentiem (1998, pavasaris, 159, 62.lpp.).1998LU profesoram Agnim Andžānam, “ZvD” atbildīgā redaktora vietniekam, piešķirta Paula Erdeša – viena no ievērojamākajiem XX gadsimta matemātiķiem – medaļa (vasara, 160, 24.lpp.).199821. un 22. augustā “ZvD” lasītājiem ir iespēja apmeklēt igauņu observatorijas – Astrofizikas observatoriju Teraverē un veco Tartu observatoriju. Klātienē iepazīstoties ar observatorijām, pamanāma Baltijas valstu atšķirīgā attieksme pret zinātni un astronomiju konkrēti (1999, pavasaris, 163, 85.-88.lpp.).1998ar rudeni (161) “ZvD” iznāk iepriekšējā formātā. 23.septembrī ZA Augstceltnē notiek LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēde, kas veltīta zinātnes popularizācijas stāvokļa analīzei Latvijā un “ZvD” 40 gadu darba jubilejai (1999. pavasaris, 163, 74.-84.lpp.).199928.aprīlī (Jāņa Ikaunieka 87.dzimšanas dienā) LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēde “Par kārtas skaitļiem un laika (gadu) skaitīšanu jeb Par trešās tūkstošgades sākumu”. Sēdē pieņem lēmumu arī par atbalstu nemainīgas laika joslas saglabāšanai (rudens, 165, 62, 66.-88.lpp.).199927.maijā Arturs Balklavs-Grīnhofs apbalvots ar LZA un a/s “Aldaris” 1999.gada Goda diplomu par nozīmīgu ieguldījumu astronomijas attīstībā un zinātnes popularizēšanā Latvijā (rudens, 165, 65.lpp.).199922.jūnijā Andrejam Alksnim ZA Senāta sēdē pasniegts Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktora (Dr.astron.h.c.) diploms astronomijā (rudens, 165, 63.lpp.).1999vasaras (164) numurā izsludināts konkurss par interesantākajiem 11.VIII Saules aptumsuma novērojumiem Latvijā (53.-55.lpp.). Atsaucība ir necerēti liela no dažādām vietām valstī (1999/2000, 166, 52-57.lpp.).199923.septembrī “ZvD” redakcijas kolēģijas locekļi paraksta ATKLĀTO VĒSTULI par trešās tūkstošgades sākumu (publicēta “Zinātnes Vēstnesī”, 11.X.1999. un „Universitātes avīzē”, 29.XI.1999.), kas nosūtīta Latvijas valsts augstākajām amatpersonām, Radio, Televīzijai un daudziem lielākajiem plašsaziņas līdzekļiem (1999/2000, 166, krāsu ielikuma 4.lpp.).1999ar ziemas (166) laidienu “ZvD” jauna nodaļa Marss tuvplānā, kas veltīta Marsa izpētei un apguvei.2000-2001 – “ZvD” (167-174) izdošanu papildus LZP un LU finansiāli atbalsta a/s “Aldaris”.200012.augustā grupa “ZvD” interesentu iepazīstas ar Andrupenes (Krāslavas raj.) akmeņu astronomu Edmundu Tukišu (2001, vasara, 172, 80.-83.lpp.).2000 – “ZvD” rudens (169. un turpmāk) numuram pielikumā Astronomiskais kalendārs nākamajam gadam (84.lpp).2001pavasara (171) laidienam pielikumā Astronomiskais kalendārs 2001+ vasaras laikam. Ar rudeni (173) “ZvD” divkāršots krāsu ielikuma lappušu skaits (kopējais – 104 lpp.).2001oktobrī-novembrī sarakste ar IZM “Par “Zvaigžņoto Debesi” Latvijas skolām” (2002, pavasaris, 175, 62.-66.lpp.).2001/02(174) pirmoreiz pielikumā Planētu redzamības kompleksā diagramma gadam.2002pavasara (175) pielikumā Jānim Ikauniekam – 90 (UZZIŅA-hronoloģija). 24.aprīlī Jānim Ikauniekam un “ZvD” 175. laidienam veltīta LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēde LU Vēstures muzeja zālē (rudens, 177, 78.-86.lpp.).200323.septembrī LU Mazajā aulā “ZvD” 45.gadskārtas svinības. Redakcijas kolēgija pieņem Aicinājumu Saeimai, valdībai un plašsaziņas līdzekļiem par dabaszinātņu sasniegumu popularizēšanu (publicēts “Zinātnes Vēstnesī”, 10.XI.2003. un „Universitātes avīzē”, 21.X.2003.; „ZvD” 2003/04, 182, 11.-12.lpp.).

I.P.

© “Zvaigžņotā Debess” 2003